VSA help-out and performance at SEA night

Buổi biểu diễn của VSA ở đêm hội văn hóa các nước Đông Nam Á

To see our Trong Com performance
Màn trình diễn trống cơm của hội

https://www.facebook.com/photo.php?v=1403831476513176

Categories: Events